Inloggen

Pompkracht, echt iets voor jou!

Denk je dat jij het in je hebt om pompkracht te worden? En sta je te popelen om aan de slag te gaan? Meld je aan!
?

Algemene voorwaarden

Terug

Artikel 1 Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek.
  2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover de uitzendonderneming die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2 Definities

  1. Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door terbeschikkingstelling van een vervangende uitzendkracht – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgevertarief.
  2. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
  3. Uitzendbeding: de bepaling in de uitzendovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, inhoudend dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
  4. Opdrachtgevertarief: het bedrag dat de uitzendonderneming aan de opdrachtgever per uur in rekening brengt voor de uitzendkracht, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden.
  5. CAO voor Uitzendkrachten: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en De Unie anderzijds.